Hjem

Velkommen til Grundejerforeningen Skovkrogen


På denne side kan du finde de relevante oplysninger om Grundejerforeningen Skovkrogen. Vi forsøger at holde hjemmesiden opdateret med alt fra kommende arrangementer til referater fra vores generalforsamling. Alt sammen er at finde i de forskellige menuer.


Ønsker du at komme i kontakt med bestyrelsen, så er du meget velkommen til at kontakte dem. Du finder deres oplysninger under "Om" . Du er meget velkommen til at skrive til os, hvis du mangler noget på siden


Hermed indkaldelse til generalforsamling.

Der skal vælges ny bestyrelse, så vi håber rigtig mange vil deltage.


Generalforsamling

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i grundejerforeningen Skovkrogen

 

Torsdag den 7. marts 2024 kl. 19.00

Beboerhuset, Fuglebakken 59

 

 

Dagsorden til generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor
  4. Rettidigt indkomne forslag
  5. Fremlæggelse af budget og ændring af kontingent
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen trækker sig, så der skal vælges 5 nye bestyrelsesmedlemmer. 2 medlemmer for 2 år og 3 medlemmer for 1 år
  7. Valg af suppleant.
  8. Valg af revisor. Mark modtager genvalg
  9. Valg af revisorsuppleant.
  10. Eventuelt

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning

 

Vær opmærksom på at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. februar 2024. Forslagsstiller skal være til stede på generalforsamlingen.

 

Eventuelle indkommende forslag vil være at læse på grundejerforeningens hjemmeside www.gfskovkrogen.dk

Du bedes selv medbringe materialet til generalforsamlingen.


På bestyrelsens vegne

Bente Hedemann

 

Indkomne forslag:


Bestyrelsen forslår at generalforsamlingen stemmer om, om der skal etableres en legeplads i vores område. 

Det er muligt i de grønne kiler ud for nr.95-101 og kilen ved nr.38-42, jævnfør lokalplanen.

 

På bestyrelsens vegne

Bente Hedemann


 

Hej Bestyrelse


Jeg foreslår følgende:

1) at der etableres yderligere et krat på græsstykket mellem nr 32 og skovvejen af hensyn til fuglelivet og afgrænsningen til gangarealer til det nye kvarter på Fuglsang Allé.

2) at man undlader at slå græsset mod Skovvejen med følgende begrundelser:
- det er mere venligt overfor biller, fugle og bier
- det er mere klimavenligt
- der kan spares omkostninger for grundejerforeningen
- gennemgang i faunabæltet kan reduceres
- det er mere hyggeligt at se på


Venlig hilsen

Mikkel Poulsen | Skovkrogen 32, DK-7000 Fredericia | +45 3053 8440
Jeg har yderligere et forslag, hvilket vist er en ændring af vedtægterne.

 

3) at bestyrelsen er forpligtet til at behandle og stemme om forslag indgivet af en grundejer, selvom denne ikke er eller kan være fysisk til stede.

 

Dette for at tilgodese grundejere som er forhindret af handicap, sygdom eller iøvrigt er forhindret i fremmøde på den af bestyrelsen valgte dato for generalforsamlingen.

 

 

Venlig hilsen

 

Mikkel Poulsen | Skovkrogen 32, DK-7000 Fredericia | +45 3053 8440