Ordensregler

Mangler der oplysninger?


Hvis du mangler oplysninger på hjemmesiden, så er du meget velkommen til at skrive til os på denne mail


gfskovkrogen@gmail.com

Ordensreglementet er vedtaget på generalforsamlingen 27. marts 2008

Reglementet har som formål, at vi i Grundejerforeningen kan skabe et pænt og attraktivt område.

 

Skal det lykkes, kræver det en indsats fra alle husstande


Hundeluftning

Skal foregå, så det ikke generer de øvrige beboere og dyrelivet i området.


Fortove, veje, stier og græsrabatter skal friholdes for efterladenskaber. Besørger hundene på omtalte arealer, skal ekskrementer omgående fjernes.


Bestyrelsen har fået flere klager over at overstående ikke bliver overholdt.


Der er modtaget klager over

• Hundens efterladenskaber ikke bliver fjernet

• Hunde der ikke er fuld kontrol over, er løsgående

• Nedtrampede afgrøder på markerne vest og nord for Skovkrogen, samt stresning af vildtet pga. løsgående hunde

• Luftning af hund i skoven sker uden hunden er i snor


Fra bestyrelsens side vil vi meget indstille til at dette ophører.

Hvis ikke overvejer ejer af markerne at indgive en politianmeldelse. Dette udløser en bøde på 300 kr. pr. gang (til hundeejeren).

 

Dræbersnegle

For at holde snegletrykket nede, henstilles til alle lodsejere at foretage bekæmpelse på egen grund.

Fjern haveaffald og undgå åben kompostering, da sneglene ynder at lægge æg disse steder.

 

Vejarealer

Asfaltarealer og rabatter må ikke anvendes til oplæg af byggematerialer, langtidsparkering af køretøjer og henstilling af containere.

Herved opretholdes fri trafik og god oversigt for legende børn. Samtidig undgås trykmærker i asfaltbelægningen.

 

Græsklipning

Tænk på naboerne, før græsslåmaskinen startes.

 

Affald

Al henkastning af haveaffald på fællesarealerne og i søerne er forbudt.

Undgå endvidere at papir, plast og lignende kan flyve ind på områderne. 
Ordensreglement